Câu chuyện.Một người lớn tuổi, thu nhập hàng tháng khoảng 10 triệu đồng. Trước đây, đi chùa tụng kinh, cầu an cầu siêu, hùn phước cúng dường, phóng sinh….Do cơ thể ...